กิจกรรม English Day Camp

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม English Day Camp เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านการเล่นเกมกับคุณครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำกิจกรรมที่สนุกสนานทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนมากขึ้นอีกด้วย

06 ตุลาคม 2565

กิจกรรม Fun-Learn Day (วิ่งเก็บของ)

เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้อง เพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายแสดงออกอย่างอิสระ โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก การเล่นเครื่องเล่นสนามการเล่นกันอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และการประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี ส่งเสริมให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดรู้จักปรับตัว เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เรียนรู้การระวังรักษาความปลอดภัยทั้งตนเองและผู้อื่น และรู้จักการตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

26 กันยายน 2565

กิจกรรม Fun-Learn Day (ปั้นดินเหนียวหรรษา)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ช่วยให้เด็กมีสมาธิได้เป็นอย่างดี และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตามจินตนาการของเด็กหากเด็ก ๆมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กที่ดีแล้ว ก็จะส่งผลให้เด็ก ๆ เติบโตเป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้านอื่น ๆ ที่ดีด้วยเช่นกัน

25 กันยายน 2565

กิจกรรม Fun-Learn Day บ่อทราย (sand pool)

กระบะน้ำกระบะทราย จะช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง 5 ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ เรียนรู้เรื่องของรูปทรงและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่นักเรียนได้สร้างด้วยตนเอง

24 กันยายน 2565

กิจกรรม Fun-Learn Day (มือเท้าก้าวให้ถูก)

กิจกรรมมือเท้าก้าวให้ถูก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆได้ออกกำลังกาย ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อขาแขน และทรงตัวดีขึ้นพัฒนาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกการทรงตัวรอบทิศทาง ซ้าย ขวา หน้า หลัง การได้รู้จักการแก้ปัญหาแต่ละสถานการณ์นี้ช่วยในการเคลื่อนไหว และทรงตัวให้คล่องแคล่ว

23 กันยายน 2565

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ (Fun Learn Day play color)

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ เด็กได้เรียนรู้ การพิมพ์ภาพ เป็นการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา และการผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึกการรู้จักทำงานด้วยตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการแสดงออกให้กับเด็ก เด็กได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ และนำไปสู่การเรียน เขียน อ่าน อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

22 กันยายน 2565

กิจกรรมการซ้อมเผชิญเหตุ กรณีฉุกเฉิน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของ ความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนให้เอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญเหตุไม่คาดคิดและนักเรียนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

21 กันยายน 2565

กิจกรรมแฟชั่นโชว์ในงาน “CENTRAL KIDS MARKET” คิดส์ดี ขายได้ Rainbow Village Market ตลาดนัดหมู่บ้านสายรุ้ง

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Fashion Show ในชื่อ Rainbow Upcycled Fashion Show ในงาน “CENTRAL KIDS MARKET” คิดส์ดี ขายได้ Rainbow Village Market ตลาดนัดหมู่บ้านสายรุ้ง ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ตเชียงใหม่

14 กันยายน 2565

กิจกรรมแข่งขัน การแต่งหน้าเค้ก ในงาน “CENTRAL KIDS MARKET” คิดส์ดี ขายได้ Rainbow Village Market ตลาดนัดหมู่บ้านสายรุ้ง

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขัน การแต่งหน้าเค้ก ในงาน “CENTRAL KIDS MARKET” คิดส์ดี ขายได้ Rainbow Village Market ตลาดนัดหมู่บ้านสายรุ้งในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่

13 กันยายน 2565

กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัด "กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน" เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนให้เห็นความสำคัญของการเคารพในกฎจราจร สร้างความรู้และความเข้าใจในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ส่งเสริมค่านิยมวินัยจราจร ให้กับนักเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

12 กันยายน 2565

กิจกรรมการแสดงบนเวที ชุดการแสดงชื่อ Kasintorn dance for kids ในงาน “CENTRAL KIDS MARKET” คิดส์ดี ขายได้ Rainbow Village Market ตลาดนัดหมู่บ้านสายรุ้ง

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม การแสดงบนเวที ชุดการแสดงชื่อ Kasintorn dance for kids ในงาน “CENTRAL KIDS MARKET” คิดส์ดี ขายได้ Rainbow Village Market ตลาดนัดหมู่บ้านสายรุ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่

08 กันยายน 2565

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรเหรียญเงิน-เหรียญทอง ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรเหรียญเงิน - เหรียญทอง จัดทำเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ ทางด้านการเรียน

05 กันยายน 2565

กิจกรรมการฝึกซ้อมด้านความปลอดภัยในการใช้รถโรงเรียน

ด้วยความห่วงใยในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ในการใช้บริการรถโรงเรียน โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้มีมาตรการการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างเข้มงวด

01 กันยายน 2565

กิจกรรม International Day

นักเรียนและคุณครูชาวต่างชาติได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ในเรื่อง "Part of our Body" ในวัน International Day ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในทุกวันอังคาร ซึ่งในวันนี้นักเรียนและคุณครูจะสื่อสารและทำกิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับร่างกาย และได้ร่วมกันตอบคำถามกันอย่างสนุกสนาน

31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในระดับชั้น เนอสเซอรี่

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในระดับชั้น เนอสเซอรี่ ซึ่งการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กหรือการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กต่อไป

30 สิงหาคม 2565

กิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แผนก ICEP ในระดับชั้น Kg2-3

แผนก ICEP ได้จัดให้นักเรียนระดับชั้น Kg2-3 ได้แสดงบทบาทสมมติในเรื่อง “The story of Goldilocks and the Three Bears” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมตามความสามารถและศักยภาพของตนเอง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างจินตนาการและการกล้าแสดงออกอีกด้วย

30 สิงหาคม 2565

กิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในระดับชั้น อนุบาล

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในระดับชั้น อนุบาล ซึ่งการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเด็กหรือการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็กต่อไป

29 สิงหาคม 2565

กิจกรรม Science & Technology Day

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม Science & Technology Day เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม ได้แสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ โดยได้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การแข่งขัน ROV E-SPORT การแข่งขันความสามารถในด้านต่างๆ Science Show การประกวดแฟชั่นโชว์ ชุดรีไซเคิล และกิจกรรมในฐานความรู้วิทยาศาสตร์อีกมากมาย

23 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการแข่งขัน "หอคอยระฟ้า" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขัน "หอคอยระฟ้า" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งในกิจกรรมการแข่งขันนี้ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ออกแบบโครงสร้างอาคารและเรียนรู้ลักษณะการรับแรงของจำกวัสดุทดแทนและฝึกความคิดสร้างสรรค์รวมไปจนถึงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

19 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการแข่งขัน "ROV E-SPORTS" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดการแข่งขัน "ROV E-SPORTS" เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งในกิจกรรมการแข่งขันนี้ ส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรม ได้ฝึกฝนทักษะ ไหวพริบ ความเป็นผู้นำ การกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และเสียสละ อีกทั้งรู้จักการวางแผนและคาดการณ์ ล่วงหน้าอีกด้วย

18 สิงหาคม 2565

กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12 สิงหาคม 2565

กิจกรรม Cooking แต่งหน้าขนมปัง ของนักเรียนปฐมวัย

กิจกรรม cooking แต่งหน้าขนมปังเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงให้เด็กได้รู้จักการวางแผนในการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆที่หลากหลาย โดยเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะได้อย่างสมดุล และยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีต่อตนเองได้ดี

11 สิงหาคม 2565

กิจกรรม ‘Cooking’ วุ้นผลไม้

การจัดกิจกรรม “ Cooking ” ในเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร โดยเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการลงมือปฏิบัติจริง จากการทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการที่ดีอีกด้วย

10 สิงหาคม 2565

กิจกรรม ‘Cooking’ แซนวิชแสนอร่อย ของนักเรียน อนุบาล 2

การจัดกิจกรรม “ Cooking ” ในเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร โดยเน้นการใช้กล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการลงมือปฏิบัติจริง จากการทำกิจกรรมประกอบอาหารตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการที่ดีอีกด้วย

09 สิงหาคม 2565

กิจกรรม ‘Cooking’ ไข่ม้วน ของนักเรียน อนุบาล 1

เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นกระบวนการผ่านการทำอาหาร เด็กในการลงมือปฏิบัติจริงจากการทำกิจกรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนได้เรียนรู้และรู้จักอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบอาหาร ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดและพัฒนาทักษะอย่างสมดุล ทั้งยังปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมด้านสุขอนามัย และโภชนาการที่ดีอีกด้วย

08 สิงหาคม 2565

กิจกรรมยามเช้า Morning Activities

กิจกรรมยามเช้า Morning Activities บรรยากาศน่ารักๆ กระตุ้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ในกิจกรรมยามเช้า ที่สนุกสนานและตื่นเต้น หลังกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่รออยูjตลอดทั้งวัน

05 สิงหาคม 2565

กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์

กิจกรรม ทดลองวิทยาศาสตร์ "น้ำละลายสารบางอย่างได้" เป็นคุณสมบัติหนึ่งของน้ำ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ มุ่งเน้นให้นักเรียนในระดับปฐมวัย เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ เกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ ที่สามารถละลายสารบางอย่างได้ ผ่านการได้ฝึกปฏิบัติ และสังเกต ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จากการลงมือปฏิบัติจริง อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ถาวร และสนุกสนานอย่างเหมาะสมกับวัย

04 สิงหาคม 2565

กิจกรรม International School Day

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ‘International School Day’ ขึ้นทุกวันอังคาร เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตลอดทั้งวัน โดยมีคุณครูชาวต่างชาตินำจัดกิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโดยใช้ภาษาอังกฤษด้วย ในเช้านี้ 'Teacher’ ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ‘Family Members’ นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์สำคัญและได้ร่วมตอบคำถามอย่างสนุกสนาน

03 สิงหาคม 2565

กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตยในโรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงอย่างเป็นระบบ และเป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพด้านสังคม และเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ของชาติต่อไป

02 สิงหาคม 2565

Mother's Day Singing Contest

เชิญชวนทุกท่าน เตรียมกดปุ่มไลค์ ให้กับน้องๆผู้เข้าร่วมประกวดเพลง'ค่าน้ำนม' ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565ตั้งแต่เวลา18.00 น.เป็นต้นไป ชอบคนไหน กดไลค์คนนั้นได้เลย!!!ใครคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลPopular Vote

01 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

28 กรกฎาคม 2565

กิจกรรม หนูอยากอ่านโรงเรียนจัดให้

โรงเรียนกสิณธรเซนต์เจมส์ เชียงใหม่ มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และการดำรงชีวิต ของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต และได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเลือกจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดของโรงเรียน โดยโรงเรียนจะจัด Catalog ของสำนักพิมพ์ชั้นนำต่างๆ ให้นักเรียนเลือกหนังสือที่สนใจอยากอ่าน นอกจากนี้เมื่อนักเรียนได้พบเจอหนังสือที่ชื่นชอบในร้านหนังสือพบเห็นจากช่องทางอื่นๆ นักเรียนสามารถส่งรายชื่อหนังสือได้ที่ห้องสมุด ทางโรงเรียนจะพิจารณาเนื้อหาตามความเหมาะสม และจัดซื้อหนังสือให้ตามที่นักเรียนต้องการ และผู้ที่สั่งหนังสือนั้นจะได้สิทธิ์ในการยืมไปอ่านเป็นคนแรก จากนั้นนำมาคืนที่ห้องสมุด ตามกำหนดระยะเวลา เพื่อนักเรียนคนอื่นๆ จะได้ยืมไปอ่านต่อไป

20 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี พิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี พิธีหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าแดด และวัดเกาะกลาง เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนในการทำความดีตามหลักพุทธศาสนา

12 กรกฎาคม 2565

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ซึ่ง ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็น "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" หรือ "วันลูกเสือ"

11 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้นเพื่อ น้อมรำลึกถึง "สุนทรภู่" ผู้ได้รับฉายาว่าเป็นกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น "บุคคลสำคัญของโลก" ที่มีผลงานโดดเด่นด้านวรรณกรรม โดยเฉพาะนิทานเรื่องพระอภัยมณี และบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ที่คนไทยรู้จักกันดี

11 กรกฎาคม 2565

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนได้แสดงถึงความรักและความเคารพโดยการไหว้และมอบพานดอกไม้ให้แก่คุณครู

28 มิถุนายน 2565

กิจกรรม วจนพิธีกรรมเสกรูปปั้นนักบุญยาโกเบ (เซนต์เจมส์) และอาคารเรียน

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเดวิด วิเชียรแสง กองตระกูลดี และดร.อภิศักดิ์ กสิณธร ที่ให้เกียรติเป็นประธานพิธีในงานกิจกรรม วจนพิธีกรรมเสกรูปปั้น นักบุญยาโกเบ(เซนต์เจมส์)และอาคารเรียน โดยเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสระลึกถึงท่านนักบุญยาโกเบ (เซนต์เจมส์) องค์อุปถัมภ์โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ และเป็นการแสดงความเคารพในหลักคำสอนของศาสนาและยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบต่อไป

21 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่

03 มิถุนายน 2565

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยสงกรานต์ประจำปี 2565

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวันสงกรานต์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสงกรานต์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย

08 เมษายน 2565

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ได้ผ่านการศึกษา หลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัยโดยได้รับเกียรติจากศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ยุพิน บัวคอม มาเป็นประธานในพิธีการมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยในครั้งนี้และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองได้ร่วม ในพิธีเพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคนทั้งนี้ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยและผู้ปกครองทุกท่านกับความสําเร็จก้าวแรกที่สําคัญต่อรากฐานชีวิตที่ดีในครั้งนี้

26 มีนาคม 2565

ผลงานการร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาของนักเรียน ซึ่งได้สอดแทรกความสำคัญของวันมาฆบูชา

ผลงานการร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาของนักเรียน ซึ่งได้สอดแทรกความสำคัญของวันมาฆบูชา และวิธีปฏิบัติตนในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

17 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมเพิ่มพูนพัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2-3

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนพัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2-3 เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัย

15 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมเพิ่มพูนพัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ Kindergarten 1

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพิ่มพูนพัฒนาการของนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 และ Kindergarten 1 เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความสามารถของเด็กในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมตามวัย

11 กุมภาพันธ์ 2565

ประมวลผลภาพกิจกรรม วันคริสต์มาสประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอนในรูปแบบผสมผสาน On-Site และ Online ไปพร้อมกัน โดยจัดการสอนตามที่ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ส่วนนักเรียนที่สามารถมาเรียนในรูปแบบ On Site ทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

28 ธันวาคม 2564

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

05 ธันวาคม 2564

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ขอน้อมถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดร.พรทิพย์ ไพรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ขอน้อมถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

04 ธันวาคม 2564

กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ สืบสารป๋าเวณียี่เป๋ง ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักวัฒนธรรมไทยอันดีงามโดยโรงเรียนมีกิจกรรมจัดการประกวดป๋าเวณียี่เป๋งเคียงคู่เชียงใหม่มาอย่างยาวนาน หากผู้ปกครองประทับใจความสามารถของนักเรียนคนใดสามารถกด Like และ กด Share ให้กับนักเรียน

12 พฤจิกายน 2564