เว็บไซต์ KSJ Online Lesson เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม บทเรียนเพื่อการเรียนการสอน ของโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ที่ได้จัดทำให้กับนักเรียน
โดยรูปแบบการสอน มี 2 วิธี คือ
1. Non-Interactive Lesson คือการเรียนจากวิดีโอที่ครูสอน ผู้เรียนกับครูผู้สอนไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอน และผู้สอนไม่มีการติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน
2. Interactive Lesson คือการเรียนรู้ผ่านการ Live แบบ Realtime และบันทึกการสอนส่งให้กับผู้เรียนด้วย วิธีนี้ครูผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนด้วยการตั้งคำถาม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม มีการมอบหมายงาน การบ้าน แบบฝึกหัด ให้ผู้เรียน และครูผู้สอนจะมี Feedback ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการทำ Video Call กับผู้เรียนแบบกลุ่ม และแบบรายบุคคล อีกทั้งผู้เรียนสามารถติดต่อครูผู้สอนเพื่อสอบถาม ขอคำแนะนำกับครูผู้สอนได้
       ดังนั้น นักเรียนของโรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ที่ได้เรียนรู้ผ่านวิธิการที่ 2 (Interactive Lesson)สามารถใช้วิดีโอการเรียนการสอนในเว็บนี้สำหรับการทบทวนความรู้ได้ หากนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยต้องการขอคำแนะนำจากครูผู้สอน สามารถติดต่อครูประจำชั้นเพื่อนัดหมายการทำ Video Meeting กับครูผู้สอนได้ในช่วงเวลาทำการ