โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ (สาขา4) เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกลุ่มโรงเรียนในเครือกสิณธร มี 4 สาขา คือ

   1. โรงเรียนกสิณธรวิทยา ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

   2. โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

   3. โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ ตั้งอยู่ที่ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

   4. โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกัน โดยจัดการศึกษาเป็นการเตรียมเยาวชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารหลายภาษา มีทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีระบบ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ICT บนพื้นฐานความเป็นไทย

image
image

ประวัติความเป็นมา

        โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ (Kasintorn Saint James Chiang Mai School) ได้ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2562 เริ่มดำเนินการในระดับเตรียมอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในสองแผนกการเรียนคือ TEP (Trilingual Education Program) และ ICEP (International (integrated) Chinese English Program) โดยทั้งสองโปรแกรมมีสัดส่วนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่ต่างกัน กล่าวคือ

  image หลักสูตร TEP เป็นระบบการเรียนการสอนแบบ สามภาษา ที่ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีน โดยจัดการเรียนการสอนซึ่งใช้หลักสูตรสามัญจากกระทรวงศึกษาธิการไทย มีส่วนสัดการสอนแบบภาษาอังกฤษเข้มข้นที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ และเรียนบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษในส่วนที่เป็นกิจกรรมเช่น วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและพละ สังคม ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้นักเรียนของเราได้มีโอกาศเปิดโลกทัศน์สู่สังคมการใช้ภาษาอังกฤษในหลากหลายสาขาวิชา นอกจากนี้ นักเรียนในโครงการ TEP ยังต้องเรียนภาษาจีนทุกอาทิตย์ เพื่อเตรียมพื้นฐานการบุคคลที่มีความพร้อมทั้ง องค์ความรู้ ทักษะความสามารถที่สำคัญ และ ภาษาที่จำเป็นการดำเนินชีวิตในยุคดิจิตัลด้วย

  image หลักสูตร ICEP เป็นระบบการเรียนการสอนที่ได้อนุญาตจากกระทรางศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ้งเป็นการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาส่วนใหญ่ ยกเว้น วิชา ภาษาไทย และ บางส่วนของวิชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ไทย และ วัฒนธรรมของไทย ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในโครงการ ICEP นี้ นักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มขันกับครูเจ้าของภาษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดครูชาวจีนเข้าสอนในส่วนของวิชาภาษาจีน และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมภาษาจีนอีกด้วย

ความแตกต่างระหว่างทั้งสองหลักสูตร เป็นดังนี้


     ในปีแรกของการเปิดการเรียนสอนนี้ โรงเรียนประกอบด้วยอาคารเรียน 5 อาคารเรียนที่พรั้งพร้อมไปด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย และห้องประกอบการเรียนมากมาย พร้อมที่จอดรถ และ สนามฟุตบอลขนาดใหญ่

     ในปีการศึกษา 2567 โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ได้เปิดระดับชั้นการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นในสองหลักสูตร คือ หลักสูตร ISM ( Intelligence in Sciences and Mathematics) และ IAL ( Intensive Arts and Languages) ขึ้น ซึ่งทั้งสองหลักสูตรถือเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นเนื้อหาวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาต่างๆ ทั้งสองหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

  image หลักสูตร ISM เป็นหลักสูตรวิชาการที่เน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์แบบเข็มข้น เสริมด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์ และการ Coding ที่เตรียมพร้อมนักเรียนของเราเข้าสู่การเป็นสังคมดิจิตัลและพลเมืองโลก

  image หลักสูตร IAL เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมด้านภาษาและความคิดสร้างสรรค์ และเนื้อหาวิชาที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหาร และผู้นำที่ดีในการดำเนินกิจการใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนี้ยังได้เรียนรู้ที่จะใช้ทักษะทางการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เรียนรู้ได้ไม่หยุดยั้ง พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่อง มีทักษะทางสังคมที่จำเป็นต่อการเป็นพลเมืองโลกในยุคดิจิตอลได้อย่างมีความสุข

     ในปีการศึกษา 2567 นี้ โรงเรียนได้เปิดอาคารเรียนใหม่สองอาคารเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้อาคารใหม่ทั้งสองอาคารนี้ จะประกอบไปด้วยห้องเสริมสมรรถนะด้านต่างๆให้แก่นักเรียนของเรา เช่น ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เพรียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านดิจิตอล ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านการแสดงและดนตรี ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้าน Coding and Robotics เป็นต้น