22 กันยายน 2565

กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ เด็กได้เรียนรู้ การพิมพ์ภาพ เป็นการพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้สึกและความสามารถของตนเอง กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการประสานความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับตา และการผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ ส่งเสริมความคิดอิสระ ความคิดจินตนาการ ฝึกการรู้จักทำงานด้วยตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการแสดงออกให้กับเด็ก เด็กได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานทางศิลปะ และนำไปสู่การเรียน เขียน อ่าน อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

play with colors This is a creative arts activity; children make prints to foster their creative thinking processes. Encouraging each child to express themselves according to their feelings and abilities. Creative activities promote the coordination of hand-to-eye muscles, emotional stress relief, promote independence, imagination, practice self-awareness, and build confidence in children's expressions through artwork and lead to further learning in writing and reading creatively.

玩颜色 创意艺术活动。孩子们学习打印图片,以发展创作过程。鼓励每个孩子表达自己的感受和能力。创意活动促进手眼协调。和缓解情绪压力促进独立思考想像力练习自我意识建立对孩子表达的信心。