2 November 2566

    ถ้าอยากเห็นผีให้ไปนอนบ้านร้าง แต่ถ้าอยากเปิดโลกกว้างเข้ามาเรียนบ้านกสิณธร เซนต์เจมส์ ของเรากันนะคะ

    If you want to see ghosts, go to a haunted house. But if you want to broaden your horizons and learn, come to our School, Saint James Chiang Mai School.

    如果想看鬼魂,就去睡在鬼屋里 。但如果想开阔视野来学习,就一起来我们的清迈卡辛通圣詹姆斯学校吧 。