27 กันยายน 2566

    สีเต้นระบำได้จริงๆเหรอ? นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แผนก TEP ชวนเพื่อนๆมาทำการลดลองว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้านำน้ำยาล้างจานใส่ลงไปในจาน ที่มีสีผสมอาหารและนมอยู่ด้วยกัน ลองคิดกันเล่นๆ กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ ไปชมการทดลองกันเลย

    Do colors really dance? Grade 1 students in the TEP department invite their friends to conduct an experiment and discover what happens when they pour dishwashing liquid into a dish containing a mixture of food colors and milk. Let's watch the experiment, think together, and see what happens for fun!

    颜色跳舞真的会发生吗?一年级的TEP部门学生邀请朋友们一起试验,看看如果将洗洁精倒入盛有混合食物和牛奶的盘子中会发生什么。让我们一起来想象一下会发生什么吧 一起去看实验吧。