25 กันยายน 2566

    สัปดาห์นี้นักเรียนได้ทำการทดลองเรื่อง "แรงลัพธ์" แรงลัพธ์ คือ ผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุทั้งขนาดและทิศทาง ซึ่งประโยชน์ของแรงลัพธ์นั้นมีมากมายในชีวิตประจำวัน

    This week, students conducted a science experiment on the topic of "Friction." Friction is the sum of forces acting on an object, considering both magnitude and direction. The benefits of friction are numerous and play a significant role in our everyday lives.

    科学实验 - 力的合成 本周学生进行了关于”力的合成"的科学实验。力的合成是作用在物体上的力的大小和方向的合力,合力在日常生活中有许多用途。