11 กันยายน 2566

    โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กระดับอนุบาล 1, KG.1 โดยจัดเป็นรูปแบบฐานการเรียนรู้ เด็กๆ ทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมในฐานทุกฐานตามตารางที่กำหนดไว้ ครูประจำฐานจะทำการประเมินเด็กเป็นรายบุคคล โดยใช้เครื่องมือ สื่อ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเน้นการประเมินตามสภาพจริง ครอบคลุมทั้งพัฒนาการ ความรู้ ความสามารถ และความพยายามของเด็ก เพื่อทำการบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลของเด็ก

    Kasintorn Saint James School Chiang Mai School conducts developmental assessments for kindergarten 1 (KG.1) children using a structured learning approach. All children participate in activities according to the designated schedule. Teachers assigned to each group individually assess the children using tools, media, and equipment suitable for their developmental stage and natural learning tendencies. The assessment of preschool development focuses on real-life evaluation, covering aspects such as overall development, knowledge, abilities, and children's efforts, with the aim of recording and collecting data on each child.

    清迈卡辛通圣詹姆斯学校为幼儿园1级(KG.1)的儿童组织了基于学习基础的发展评估活动。每个孩子都将按照预定的时间表参加基础活动。基础学校的老师将使用适合儿童发展和自然学习性质的工具、媒体和设备,对每个孩子进行个别评估。幼儿发展评估强调实际情况的评估,包括发展、知识、能力和孩子的努力程度,以便记录和收集孩子的数据。